Jag får "The remote server returned an error: (500) Internal Server Error." när jag försöker placera en order mot testsystemet

Added by Johan over 7 years ago

Är det något jag gör fel eller är det systemet?


Replies (12)

RE: Jag får "The remote server returned an error: (500) Internal Server Error." när jag försöker placera en order mot testsystemet - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej, det fungerar för mig när jag testar. Vi har ett problem i test med att systemet somnar så om ingen har kört på ett tag så kan man få problem med första försöket.

Om du fortfarande har problem - skicka med loggar på det du skickar och om du inte har möjlighet skicka med exakt tidpunkt och vilket instrument och till pris du försöker handla så kan vi kolla i våra loggar.

RE: Jag får "The remote server returned an error: (500) Internal Server Error." när jag försöker placera en order mot testsystemet - Added by Johan over 7 years ago

Hej,
Testade igen: köp 100 Ericsson B för 63 kr 2012-06-25:14:25.

Var hittar jag loggar? Fiddler ger inte mycket användbart när trafiken är krypterad.

Jag är inte inloggad mot den privata feeden än om det kan vara det som är problemet?

RE: Jag får "The remote server returned an error: (500) Internal Server Error." när jag försöker placera en order mot testsystemet - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej, feeden har inget med REST anropen att göra. Jag menade om du loggar anropen du gör med alla parametrar. Men tidpunkten hjälper till - jag tror att jag hittade det. Jag bytte ut ditt kontonummer mot 333333.

Som du ser saknas / mellan kontonummmer och orders.

POST /next/1/accounts/3333333orders HTTP/1.1

Det var inget vidare fel du fick av oss, det borde varit en 404 Not Found. Ska ta med det så ska vi fixa i senare version.

RE: Jag får "The remote server returned an error: (500) Internal Server Error." när jag försöker placera en order mot testsystemet - Added by Magnus over 7 years ago

Jag får samma fel, har ni möjlighet att titta i loggen vad som går fel?

Köp Ericsson B för 90 kr 2012-07-31 10:41.

/ Magnus

RE: Jag får "The remote server returned an error: (500) Internal Server Error." när jag försöker placera en order mot testsystemet - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej, det ser ut som om & kommer url-encodat från dig. Så & mellan parametrarna ska inte url-encodas.

Din loggrad:


[31/Jul/2012:10:41:05 +0200] "POST /next/1/accounts/<accno>/orders?identifier=101&amp;marketID=11&amp;price=90&amp;volume=100&amp;side=buy&amp;currency=SEK HTTP/1.1" 500 534 "-" "-" 


Min test:

[31/Jul/2012:11:25:59 +0200] "POST /next/1/accounts/<accno>/orders?price=70&smart_order=false&currency=SEK&side=buy&marketID=11&identifier=101&volume=1 HTTP/1.1" 200 352 "-" "Jakarta Commons-HttpClient/3.1" 

RE: Jag får "The remote server returned an error: (500) Internal Server Error." när jag försöker placera en order mot testsystemet - Added by Magnus over 7 years ago

Hej igen,

Jag får fortfarande samma fel. Jag har prövat mot en lokal webserver och min loggrad är identisk:

192.168.1.12 - - [15/Aug/2012:22:42:26 +0200] "POST /next/1/accounts/<accno>/orders?price=70&smart_order=false&currency=SEK&side=buy&marketID=11&identifier=101&volume=1 HTTP/1.1" 404 228

Trots detta får jag 500 Internal Server Error när jag skickar till er. Har du lust att hjälpa mig en gång till? Tack!

Hälsningar,
Magnus

RE: Jag får "The remote server returned an error: (500) Internal Server Error." när jag försöker placera en order mot testsystemet - Added by Magnus over 7 years ago

Glömde säga att jag skickade en föregående förfrågan till er webserver vid samma tid som mitt inlägg ca 22:42, 15 aug

RE: Jag får "The remote server returned an error: (500) Internal Server Error." när jag försöker placera en order mot testsystemet - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej, vi har tyvärr inte kunnat tittat tidigare och vi har inte alla loggar kvar så länge i test. Skulle du kunna göra ett nytt test och återkomma med tidpunkt. Vi kommer att ha bättre koll på forumet nu.

RE: Jag får "The remote server returned an error: (500) Internal Server Error." när jag försöker placera en order mot testsystemet - Added by Magnus over 7 years ago

Detta kommer från er server (i en erlangstruktur)

{ok,{{"HTTP/1.1",500,"Internal Server Error"},
[{"connection","close"}, {"date","Mon, 27 Aug 2012 15:47:43 GMT"}, {"server","Apache"}, {"content-length","534"}, {"content-type","text/html; charset=iso-8859-1"}, {"status","500 Internal Server Error"}]

Tidpunkten på min dator är dock två timmar högre, alltså 17:47:43.

RE: Jag får "The remote server returned an error: (500) Internal Server Error." när jag försöker placera en order mot testsystemet - Added by Nordnet Simon over 7 years ago

Hej, kör du Erlang alltså?

I Erlang måste POST parametrarna skickas som data (jag har inte lycktats på något annat sätt i varje fall). create_request_params nedan väljer hur parametrarna ska skickas beroende på anropstyp.

Jag tror jag fick med alla funtioner, prova nedan med http_request(post,"/next/1/accounts/<accno>/orders", [{volume,1}, {identifier, "101"}, {marketID,11}, <fyll i alla parametrar som tupler>], "application/json", SessionKey).


%%                                                                
%% Do a HTTP call                                                        
%%                                                                
http_request(Action, URL, Params, ResponseType, SessionKey) ->
  Data = string:join( [ atom_to_list(Key) ++ "=" ++
             edoc_lib:escape_uri(Value) ||
              {Key, Value} <- Params], "&"),
  HTTPOpts = [{timeout, ?http_request_timeout},
        {connect_timeout, ?http_connect_timeout}],
  try httpc:request(Action, create_request_params(Action, URL, Data, create_headers(ResponseType, SessionKey)),
           HTTPOpts, []) of
    {ok, {{ _, Status, _}, _, Body}} ->
      {Status, Body};
    {error, _} = Error ->
      Error
  catch _:Error ->
    {error, Error}
  end.

%%                                                                
%% Create headers. Use session key as Auth if needed.                                      
%%                                                                
create_headers(ResponseType, SessionKey) ->
  [{"Accept", ResponseType},
   {"User-Agent", ?user_agent}] ++
    case SessionKey of
      "" -> [];
      S -> [{"Authorization", "Basic " ++
          binary_to_list(base64:encode(S ++ ":" ++ S))}]
    end.

%%                                                                
%% Request parameters differs on post.                                              
%%                                                                
create_request_params(post, URL, Data, Headers) ->
  {URL, Headers, ["application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8"], Data};
create_request_params(put, URL, Data, Headers) ->
  {URL, Headers, ["application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8"], Data};
create_request_params(_, URL, Data, Headers) ->
  {URL ++ "?" ++ Data, Headers}.


(1-12/12)