Private och Publika feeds

Added by John about 5 years ago

Undrar bara vad som händer om man själv kopplar från eller blir frånkopplad till en feed. Måste man när man kopplar upp igen skicka subscribe på alla saker eller kommer servern ihåg vad man vill få skickat till sig?

Varje feed meddelande man får har det \n (newline) som avslut så man vet att meddelandet är slut eller är det ] taggen som gäller?


Replies (12)

RE: Private och Publika feeds - Added by Björn about 5 years ago

Första frågan har jag tyvärr ingen aning om, förutsatt att du fortsätter att köra mot samma session, som jag tolkar din fråga. Jag har aldrig provat att göra det.

Angående andra frågan så har jag inte sett något skrivet i dokumentationen, men den här forumtråden ger svaret att du kan anta newline efter varje enskilt svar:
https://api.test.nordnet.se/boards/2/topics/606?r=608#message-608
Det är så jag har gjort och har aldrig märkt några problem.

RE: Private och Publika feeds - Added by John about 5 years ago

Ja gäller även om sessionen bryts. Har man börjat prenumerera krävs det ett unsubscribe för att det ska sluta komma feeds eller räcker det med att sessionen bryts?

Ah vad bra misstänkte att det var så för det är det end alogiska men står inget i dokumentationen så man vet aldrig :)

RE: Private och Publika feeds - Added by Marcus about 5 years ago

Hur menar du att "sessionen bryts"?

Jag skrev i den förra tråden du skapade att du inte blir frånkopplad från den publika feeden efter 300 sekunder av inaktivitet, endast den privata.

För att bli frånkopplad från den publika feeden krävs antingen att:

- Du skickar unsubscribe på alla instrument och stänger uppkopplingen.
- Du kan inte längre hantera inkommande uppdateringarna från NN (NN kommer då att sluta skicka till dig, Källa: https://api.test.nordnet.se/next/2/api-docs/docs/feeds "If the client fails to read from the feeds in time the server will disconnect the client.").
- Du tappar internetuppkopplingen eller dylikt.

RE: Private och Publika feeds - Added by John about 5 years ago

Det står att under tiden marknaden är öppen så kan feeden (publika) brytas och vara nere under perioder. Så detta eller att du kopplar ifrån själv. Så bryts sessionen. Då borde man behöva göra en subscribe igen för publika feeden har inget att koppla dig till vad du subscribat förrut.

om det klargör frågan mer.

RE: Private och Publika feeds - Added by John about 5 years ago

Glömde skriva att om den publika feeden inte använder samma session som de andra(som man får när man loggar in) varför måste man då skicka med session key till den publika feeden?

RE: Private och Publika feeds - Added by Marcus about 5 years ago

Hmm, har hänt att jag blivit disconnected från privata feeden men inte publika. Det kanske var ett undantag då. Det stämmer som du säger att man skickar med sessionsnyckeln.

Om du är orolig kan du lägga in en re-subscribe i samband med om privata feeden skulle gå ner i samma tråd som sköter timeout-sessionen.

RE: Private och Publika feeds - Added by sunh about 1 month ago

먹튀검증 Hello! Nice to meet you. 먹튀검증 First of all,안전놀이터 thank you very much for 토토사이트 providing us with this variety of information. 꽁머니 I think it's information that can be used in many ways.안전놀이터 I can't imagine how much effort you've made to write this. 스포츠중계 Thank you for your hard work.꽁머니 I would appreciate it if you would continue to provide us with such information. In addition, https://mtboan.com/ COVID-19 is becoming a problem all over the world these days. 먹튀보안관 I hope there's no harm to you and your family. 먹튀가디언 Thank you https://twiddeo.com/

RE: Private och Publika feeds - Added by sunh about 1 month ago

토토레프리 I finally found the article 먹튀검증 I was looking for! I'm so happy. 먹튀 Until I read your article, 먹튀검증업체 I've been looking for it through countless sites. https://elephonemobile.com/ I finally found 먹튀사이트 the article I was looking for. 메이저놀이터 You don't know how hard I've been trying to find these posts. 메이저놀이터 I will read all the other articles 사설토토 on your website. 메이저사설토토 That much, your post impressed me very deeply. I also run my own website. 사설놀이터 I'm reviewing a lot of materials 안전놀이터 to write on the same topic as you. I will also refer 안전놀이터 to your article 토토사이트 in running my website. Anyway, 메이저토토사이트 thank you again for allowing me to read these good posts, and I hope you have a good day. 토토사이트추천 Thank you. 토토사이트

RE: Private och Publika feeds - Added by sunh about 1 month ago

안전놀이터검증및연구센터 Hello, 토토사이트분석전문블로그 I read your article for 먹튀검증의새로운패러다임 the first time today. https://kipu.com.ua/ It's a post that https://remarka.kz/ I've never seen before. https://subtitles.ee/ That's amazing. 안전놀이터 You must have 먹튀검증 a genius for writing. 토토사이트 I wish I could write like you. 먹튀사이트검증 When did you start posting like this? 메이저토토사이트 I think it's very old. 메이저안전놀이터 That's how good you are at writing. 안전한사설토토사이트 Actually, 공식안전놀이터 I have a website with 먹튀검증커뮤니티 a similar topic as you. 먹튀검증토토사이트 But I don't have the skill 먹튀검증토토 to write as well as you do. 사설안전놀이터] Thank you again for letting me read this. COVID-19 is becoming a big problem around the world these days. I hope you pass without any problems. Thank you. Have a good day today!Nowadays,토토사이트검증업체 the weather is getting colder every day토토안전놀이터 , so wear warm clothes and watch out for a cold 확실한먹튀검증 It's really cool 검증토토사이트. I'd like to know more information. Just like your 안전한먹튀검증 I have 최고의안전놀이터

RE: Private och Publika feeds - Added by sunh about 1 month ago

안전놀이터검증및연구센터 Have you been writing 토토사이트분석전문블로그 this for a long time? 먹튀검증의새로운패러다임 I think he's an expert in https://kipu.com.ua/ this field. https://remarka.kz/ I think so. https://subtitles.ee/ That's how high quality your writing is. 안전놀이터 I also run a website with 먹튀검증 a topic similar to your article. 토토사이트 But I'm still lacking a lot 먹튀사이트검증 because it hasn't been long since 메이저토토사이트 I started running the website. 메이저안전놀이터 It would be great 안전한사설토토사이트 if I could write and 공식안전놀이터 post as well as you. 먹튀검증커뮤니티 Great! You must have put a lot of 먹튀검증토토사이트 effort into writing these posts. 먹튀검증토토 I hope I can work hard in 사설안전놀이터] the future to write a similar level of writing to you. Thank you so much for letting me read this again. I would appreciate it if you could let me read more posts with good content. Then have a good day.Nowadays,토토사이트검증업체 the weather is getting colder every day토토안전놀이터 , so wear warm clothes and watch out for a cold 확실한먹튀검증 It's really cool 검증토토사이트. I'd like to know more information. Just like your 안전한먹튀검증 I have 최고의안전놀이터

RE: Private och Publika feeds - Added by dkfeiskkd 15 days ago

I love your blog post. I have bookmarked your blog in my bookmarks list. I hope you also visit my website. 먹튀검증

RE: Private och Publika feeds - Added by dkfeiskkd 15 days ago

Your post is really amazing! Please also visit my website to see.무료웹툰

(1-12/12)